شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

این مطالعه با هدف، « شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی در شرکت بازرگانی دولتی ایران، با استفاده از روش­های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تعیین برتری ترتیبی مشابه با پاسخ ایده­آل و مقایسه نتایج حاصله از این دو روش انجام گرفته است. بدین منظور با بررسی منابع و مآخذ مربوط به تعهد سازمانی، ابتدا، 24 عامل موثر، به عنوان عوامل مورد بررسی در این پژوهش انتخاب شدند. در مرحله مطالعه میدانی از بین این عوامل، عواملی که در سازمان مورد مطالعه بر تعهد سازمانی موثر بودند، شناسایی و معنی شدند. در مرحله بعد، با استفاده از دو روش  مذکور دو اولویت­بندی از «عوامل موثر بر تعهد سازمانی در سازمان مذکور» بدست آمد که با استفاده از روش «ضریب همبستگی رتبه­یی اسپیرمن»، همبستگی بین آن­ها محاسبه گردید، نتیجه محاسبه حاکی از همبستگی بالای بین دو رتبه­بندی بدست آمده، بود.

کلیدواژه‌ها