تحلیل استراتژیک محیط برونی صنعت نفت

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه نفت بعنوان عاملی برای کسب قدرت و اعتبار برای کشورهای دارنده آن و یا کشورهایی است که بر ذخایر نفتی جهان کنترل دارند. اساساً داستان نفت با رقابت و منازعه قدرت‌های مختلف برای کنترل منابع نفتی جهان در هم آمیخته است. این رقابت‌ها و منازعات، بسیاری از تحولات سرنوشت‌ساز در صحنه جهان را رقم زده است.
مقاله حاضر با عنوان " تحلیل استراتژیک محیط برونی صعنت نفت " ( با نگرش مدیریت استراتژیک) بدنبال ارائه و ایجاد انگیزش در مدیران در استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک، برای آینده صنعت نفت می‌باشد.
شناخت محیط خرد خارجی  و عوامل موثر آن، طراحی چشم انداز مطلوب، تبیین استراتژی‌هایی برای ایجاد تحرک سریع و منعطف، داشتن سازمانی چابک و نو آور، شناخت استراتژی‌های رقبا و عرضه کنندگان و بررسی نوع برخورد با مشتریان بعنوان یک اهرم مهم و حیاتی در صنعت نفت و شناخت فرصت‌ها و دور کردن تهدیدات باعث خواهد شد که مدیران و تصمیم گیرندگان در هر صنعت بخصوص در صنعت نفت را برای تسهیل عبور به سمت آینده‌ای روشن و مطلوب و ایجاد تغییر نگرشی در مدیران در استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک بعنوان یک موتور محرک و الزام آور در پیشرفت و شکوفایی این صنعت کمک نماید.
نتایج مقاله، شواهدی را با توجه به شدت تأثیر گذاری هر یک از عوامل محیط خرد خارجی (مشتریان، رقبا و عرضه کنندگان) در صنعت نفت بیان نموده است. با مشاهده نتایج مقاله می توان اذعان کرد که اولویت بندی و درجه اهمیت هر یک از سه عامل با یکدیگر متفاوت و دارای اختلاف معنی دار می باشد. به عبارتی دیگر فرصت‌ها و تهدیدات محیط خرد صنعت نفت تحت تأثیر هر یک از این ابعاد از خود واکنشی ویژه و متفاوت ارائه می کند. این   به نحوی است که مشتریان با اولویت اول بیشترین تأثیر را در تهدیدزایی صنعت نفت دارند و در گام بعدی رقبا و در گام سوم عرضه کنندگان در  خطرآفرینی تأثیر گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها