شناسایی و اولویت­بندی عوامل اثربخشی تارنمای شرکت‌های خدمات بازاریابی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)گرایش بازاریابی(-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

با عمومیت یافتن شبکه سراسری جهانی (www)، شرکت‌ها برای حضور در این شبکه تلاش می‌کنند. اما بسیاری از آنها نمی دانند که چگونه حضور آن‌ها در تارنما (web) می‌تواند اثربخش باشد، یا چگونه می­توانند اثربخشی تارنمای خود را افزایش دهند؟ شرکت‌های ارائه کننده خدمات بازاریابی نیز از این مقوله مستثنی نبوده­اند. در این پژوهش با مطالعه عملکرد 136 نفر از مدیران شرکت‌های ارائه کننده خدمات بازاریابی استان تهران، با استفاده از مدل لیین و همکاران[1]، افزایش اثربخشی تارنمای این شرکت­ها با استفاده از نتایج بدست آمده به ترتیب زیر توصیه می‌شود: الف)آشنایی هرچه بیشتر کارکنان شرکت با کاربردهای جهانی تارنما در راستای ایجاد نگرش مفید بودن تارنما برای رسیدن به اهداف و استراتژی‌های بازاریابی. ب) تقویت تعامل بین واحد بازاریابی و سیستم‌های  اطلاعات مدیریت.
سایر یافته‌های این پژوهش، اولویت‌بندی متغیرهای مطرح شده در مدل لیین و همکاران است.

کلیدواژه‌ها