امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی در پست بانک ایران

نویسنده

استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی

چکیده

در سال‌های اخیر چالش های پیش روی بانک ها و موسسات مالی انگیزه تحقیقات و مطالعات فراوانی بوده است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت حضور هرچه بیشتر و پررنگتر فن‌آوری‌های نوین در عرصه بانکداری و لزوم تلاش برای نیل به سطح کیفی و کمی ارائه خدمات مطلوب در سطح بانکداری بین الملل، امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی در پست بانک ایران را از دید کارشناسان و مدیران مورد توجه قرار می‌دهد و در این راه بر تکنیک بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، حقوقی، عملیاتی و برنامه زمانی (TELOS) تکیه داشته است. تلاش این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و پیمایشی، پاسخ به پرسش هایی مانند چگونگی و میزان مهیا بودن امکانات فنی اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی؛ مقایسه دیدگاه های کارشناسان و مدیران در این خصوص و اولویت بندی این عوامل می‌باشد. بر این اساس یافته ها نشان داد که از بعد فنی، اقتصادی، حقوقی و سازمانی شرایط مطلوبی برای طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی وجود دارد و در خصوص مقایسه دیدگاه مدیران و کارشناسان باید گفت که از دید مدیران، ابعاد اقتصادی و سازمانی در بیشترین و بعد حقوقی در کمترین حد، مهیاست ولی از دید کارشناسان، بعد فنی در بالاترین سطح و بعد زمانی در پایین ترین سطح فراهم است. اولویت بندی نظرات شرکت کنندگان در پژوهش در مورد فراهم بودن شرایط در زمینه­های مورد بررسی به ترتیب ابعاد: فنی، سازمانی، اقتصادی، قانونی و زمانی را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها