تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مالی در بنگاه‌های کسب و کار

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی–گرایش مدیریت مالی دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مقاله حاضر با هدف اولویت بندی فروشگاه‌های زنجیره ای سازمان اتکا، براساس کلیه اطلاعات و شاخص‌های عملکرد مالی، تهیه و برای اولویت بندی از مدل تصمیم‌گیری‌های چند شاخصه­ای استفاده شده است. در تصمیم‌گیری‌های پیچیده، بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی، از چندین معیار و شاخص استفاده می‌شود. در این تحقیق، در انتخاب مدل تصمیم­گیری چندشاخصه "MADM"، از مدل جبرانی و سازشی استفاده شده است که تکنیک تعیین اولویت ترتیبی مشابه به پاسخ ایده­آل و با توجه به ویژگی‌های سودمندی بالا است، از جمله ویژگی‌های این مدل، دارا بودن قواعدی است که مبادله بین شاخص‌ها در آن مجاز است. یعنی تغییر کاهنده در یک شاخص می­تواند توسط تغییر افزاینده در شاخص دیگر جبران بشود. اقلام صورتهای مالی و نسبت‌های مورد استفاده در تحقیق به صورت همزمان جهت بهینگی حالت کاهنده و افزاینده دارند، این مدل، کاملاً پاسخگوی اهداف تحقیق است. شاخص­های انتخاب شده در اولویت‌بندی فروشگاه‌ها متضمن شاخص‌های دارایی‌ها، بدهی‌ها، فروش، بهای تمام شده، سودوزیان، نسبت جاری، نسبت بدهی­ها، نسبت گردش کل دارایی­ها، نسبت سرمایه­گذاری و نسبت سود خالص است. نتایج مطالعه پس از اجرایی نمودن الگوریتم TOPSIS به کمک نرم افزار matlab، نشان می­دهد که مبنای مناسبی جهت اولویت بندی ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها