مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: شهرداری منطقه 10)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانش آموخته رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 دانش آموخته رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

     پارک­ها و فضای سبز شهری از جمله کاربری­هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. با توجه به توزیع نامناسب پارک­ها و فضای سبز شهرداری منطقه 10، در این تحقیق تلاش شده است ضمن تدوین بانک جامع اطلاعات مکانی پارک­ها و فضای سبز شهرداری منطقه 10، وضعیت دسترسی به تمام سطح منطقه بر اساس استانداردهای موجود بررسی شده است و پس از تعیین مناطق، کمبود و با درنظر گرفتن سایر عوامل شهری مؤثر در مکان­یابی، با ارائه الگویی مناسب، درپی توزیع بهینه پارک­ها در شهرداری منطقه 10با استفاده از  GISاست. برای نیل به این هدف از معیارهای واقع شدن در زمین­های با کاربری مناسب مانند تراکم جمعیت، کمبود فضای سبز، مراکز آموزشی و فرهنگی و دسترسی به شبکه ارتباطی استفاده شد. سپس، برای هر یک از عوامل تأثیرگذار در مکان­یابی پارک­ها لایه­های اطلاعاتی در محیط  GISتهیه و برای هر یک از لایه­ها وزن­دهی انجام شد. سپس به منظور الگوسازی، به هر یک از لایه­های اطلاعاتی بر اساس میزان اهمیت آن­ها در مکان­یابی پارک­ها با استفاده از مدل AHP[1] (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) وزن مناسبی اختصاص داده شد. نتایج تلفیق لایه‌های اطلاعاتی، انتخاب مکان­های مناسب برای احداث­پارک است. 

کلیدواژه‌ها