شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

2 استادیار دانشگاه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور انجام شده است. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه و بررسی یافته­های پژوهش‌های پیشین در قالب مبانی نظری تحقیق، چارچوب موردنظر ارائه شده است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می­شود. به­منظور بررسی میدانی در تحقیق حاضر، از جامعه آماری شامل تمامی‌کارکنان سازمان فنی و حرفه­ای استان تهران که تعداد آن­ها 1300 نفر هستند، استفاده شده است. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران تعداد 297 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه­ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ تایید شده است. برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی جهت سنجش رابطه از ضریب همبستگی پیرسون، جهت سنجش تاثیر متغیرها از تحلیل رگرسیون استفاده شد و جهت اولویت­بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که غنی­سازی، اجرای نظام پیشنهادها، تیم­سازی و مشارکت کارکنان بر توانمندسازی کارکنان موثر است و در نهایت نتایج آزمون فریدمن نشان می‌دهد که به ترتیب تیم­سازی، اجرای نظام پیشنهادها، غنی­سازی شغلی و مشارکت کارکنان در اولویت است. یافته‌ها حاکی از این است که عوامل شناسایی­شده بر توانمندسازی کارکنان موثر است و در سازمان تاثیر بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها