شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های شاخص سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته کارشناسی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

3 استاد، دانشگاه علم و صنعت

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

     پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت­بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه­های شاخص سازمان مهندسی و عمران شهر تهران پرداخته است. نوع تحقیق گذشته­نگر، به لحاظ هدف، کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه متخصصان دست­اندرکار در حوزه پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان پروژه­هایی است که از بین تعداد زیاد پروژه­های سازمان، بر اساس نظر خبرگان سازمان و بر اساس ملاک­های اهمیت پروژه به لحاظ بهره­برداری (مثلا ترافیکی)، اهمیت پروژه به لحاظ وضعیت فناوری و اهمیت پروژه به لحاظ حجم ریالی قرار دارد، به­عنوان شاخص تشخیص داده شد که تعداد آن­ها در بازه زمانی مدنظر، بالغ بر 15 پروژه عمرانی شاخص است که عملا تعداد 220 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بود. تجزیه­و­تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS، لیزرل و سوپر دسیژن انجام شده است. بر اساس نتایج عوامل فردی، سازمانی، محیطی و ماهیت پروژه که در مجموع دارای 25 شاخص مورد تایید بوده­اند، عوامل کلیدی موفقیت پروژه شناخته شدند. نتایج بررسی به کمک سوپر دسیژن نیز نشان داد که عامل محیطی دارای بیشترین وزن و سایر عوامل به ترتیب اولویت، عوامل فردی، سازمانی و ماهیت پروژه است.

کلیدواژه‌ها