بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناشی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

4 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران

چکیده

     در عصر حاضر مهم‌ترین چالش سازمانی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی‌سازی و تغییرات فزاینده فناورانه است. موفقیت سازمانی با این شرایط مستلزم تغییر در فعالیت‌های سازمانی، به‌ویژه رهبری و اداره سازمان‌های هزاره سوم، است؛ بنابراین کسب موفقیت با این شرایط و موقعیت مستلزم تغییر در چگونگی اداره و رهبری سازمان‌ها است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که رابطه بین رهبری معنوی به‌عنوان متغیر مستقل از یک سو با رضایت شغلی کارکنان به‌منزله متغیر وابسته از سوی دیگر بررسی شود؛ بنابراین فرضیه این پژوهش بر اساس وجود رابطه رهبری معنوی و رضایت شغلی تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی و صفی «بانک ملّی» شهر قم مشتمل بر 630 نفر در 3 حوزه امور شعب است که به علت گستردگی جامعه آماری و طبقات آن از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی استفاده شد. بر این اساس نمونه آماری شامل 242 نفر است. در این پژوهش که پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه‌ای از نوع همبستگی است، اطلاعات لازم با استفاده از دو نوع پرسشنامه دارای اعتبار و روایی قابل‌قبول با طیف لیکرت جمع‌آوری‌ و به کمک آمار توصیفی و استنباطی بررسی ‌و تحلیل شد. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که رابطه بین رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان معنادار است؛ به‌علاوه تمامی مؤلفه‌های رهبری معنوی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارند؛ همچنین تحلیل رگرسیون چندعاملی نشان می‌دهد که از میان مؤلفه‌های رهبری معنوی، چشم‌انداز سازمانی، عشق به نوع‌دوستی و عضویت بیشترین تأثیر را بر رضایت شغلی دارند.

کلیدواژه‌ها