تبیین کارایی و تحلیل بازده‌ها نسبت به مقیاس صنعت برق کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری، وزارت نیرو

چکیده

کارایی و بهره‌وری از مسائل مهم اقتصادی هر بنگاه به‌شمار می­آیند که اندازه­گیری و ارزیابی منظم کارایی و بهره­وری باعث استفاده بهینه از امکانات موجود و جلوگیری از افزایش نامتعادل هزینه­ها می‌شود و موجب ارتقای کیفیت و کمیت کالاها و خدمات تولیدی خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیل پوششی داده‌ها و با هدف محاسبه انواع کارایی (کارایی مدیریتی، مقیاس و فنی) برای 22 شرکت زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید برق کشور در حالت بازدهی متغیر به مقیاس در حالت نهاده‌محور انجام شد؛ به‌علاوه شاخص مالم کوئیست و  تغییرات کارایی فنی، فناوری، مقیاس و مدیریتی طی دو سال 1386 و 1387 نیز محاسبه و تحلیل شد. نتایج نشان می­دهد که میانگین تغییرات بهره­وری برای کل مجموعه، در سال 1387 نسبت به سال 1386، معادل 004/1 است؛ یعنی بهره‌وری به مقدار ناچیزی (004/0درصد) کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها