بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده مدیریت

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

      مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت کیفیت فراگیر از فلسفه‌های مدیریتی هستند که به‌عنوان سیستم‌های بزرگ مدیریتی شامل مجموعه‌ای از اقدامات هستند. شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و اقدامات مدیریت زنجیره تأمین وجود دارد که می‌توانند از یکدیگر پشتیبانی یا ممانعت کنند. شناخت و شناسایی ابعاد عملکرد زنجیره تأمین و اعمال مدیریت کیفیت فراگیر، درک بهتری از روابط و تعاملات میان تأمین‌کنندگان را موجب می‌شود و با استفاده از آن می‌توان به عملکرد بهتر زنجیره تأمین دست یافت. در پژوهش حاضر به تشریح ابعاد «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین» پرداخته شده و چگونگی تأثیر «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» بر «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین «شرکت سایپا» بررسی شده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیه‌ها و پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش از آزمون‌های «ضریب همبستگی» و «مدل‌سازی معادلات ساختاری» استفاده شده است. در این پژوهش، ضرایب همبستگی نشان می‌دهند بین «عملکرد زنجیره تأمین» و «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری در حوزه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر، به‌ترتیب بر ابعاد «مدیریت منابع انسانی، تعهد و راهبرد، بررسی و تحلیل اطلاعات و تمرکز بر مشتری» تأکید دارد؛ همچنین در حوزه‌ عملکرد زنجیره تأمین، به‌ترتیب عوامل عملکرد کیفیت، عملکرد انعطاف‌پذیری، عملکرد تحویل و عملکرد هزینه اهمیت می‌یابند.

کلیدواژه‌ها