بررسی علل عدم‌موفقیت و افول دفاتر خدمات مسافرتی در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

     امروزه بیش از گذشته بازار صنعت گردشگری در ایران، خصوصاً شهر تهران، رقابتی است. در این میان مشکلات اقتصادی کشور نیز به رقابت‌های بالا افزوده شده است. ‌اکنون این پرسش مطرح است که چرا دفاتر خدمات گردشگری، جدا از شرایط رقابتی این صنعت و مشکلات اقتصادی جامعه، تاکنون نتوانسته‌اند موفق عمل کنند و دچار تهدید و چالش شده‌اند؟ به نظر می‌رسد عوامل شکست سازمانی بر عدم‌موفقیت و افول آژانس‌های مسافرتی تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین دیگر رویکردهای سنتی، اعتبار ندارند و دفاتر خدمات مسافرتی، نیازمند برنامه‌ای راهبردی بر پایه برنامه‌ریزی هستند؛ بر همین اساس پژوهش حاضر یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی را در نظر گرفته است که در هدف اصلی به‌دنبال تعیین تأثیر عوامل شکست سازمانی بر عدم‌موفقیت و افول دفاتر خدمات مسافرتی است و در اهداف فرعی چهار فرض عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل عملیاتی و عوامل‌ روان‌شناختی را در نظر گرفته‌ است تا عدم‌موفقیت و افول دفاتر خدمات مسافرتی را مورد‌آزمون قرار دهد. چهار عامل به‌ترتیب با نتایج زیر تأثیرگذار بوده‌‌اند که عبارت‌اند از: نخست عوامل سازمانی که در ابتدا به تبیین مأموریت و رسالت هدف و سپس به تعیین و رسم راهبرد خاص برای سازمان بپردازد؛ اما در این مسیر به عامل دوم یعنی محیط توجه نموده و نکات بالا را مدنظر داشته که نخست توان وسیع بازار داخلی و دوم تعیین راهبرد در جهت تنوع و گسترش خدمات است؛ اما در این راستا در عامل سوم، یعنی عامل عملیات، لازم است که با اتخاذ مدیریت بر پایه دانش و علم به آموزش کارکنان پرداخته شود؛ ولی برای تکمیل‌کردن سه عامل ذکرشده باید با توجه به عامل چهارم، یعنی عامل روان‌شناختی، به تعیین راهبرد تبلیغات و بازاریابی بر پایه روش علمی با توجه و نیاز روز جامعه امروزی ایران، خصوصاً شهر تهران، پرداخته شود؛ بنابراین با ارائه راهکارهایی با استفاده از تجربه‌ها و داده‌های به‌دست‌آمده بالا، این صنعت از حالت رکود خارج شود؛ بنابراین با روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها و استفاده از آمار توصیفی - استنباطی سعی در ارائه مطالب کرده است تا به توزیع داده­های جامعه آماری در آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف بپردازد و برای تأیید یا رد فرضیه‌ها نیز از آزمون‌های آماری مناسب در نرم‌افزارهای SPSS و LISLER استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها