نقش آکچوئری بر روش های تأمین مالی در طرح های مستمری سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر و پژوهشگر سازمان تأمین اجتماعی

2 دانشیار، دکتری مدیریت مالی،هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

     برنامه­های تامین اجتماعی و صندوق­های بازنشستگی، تعهدات بلندمدتی را درنظر می­گیرند که این تعهدات می­توانند تاثیرات عمده­ای بر اقتصاد داشته باشند؛ اما این تعهدات ذاتاً مالی هستند و بنابراین تعهدات نباید و نمی­توانند بدون توصیه­ها و نظرات مناسب اکچوئری در ارتباط با اثرات و بارمالی بلندمدت آن­ها مورد استفاده قرار گیرند. مشکل صندوق­های بازنشستگی ریشه در این واقعیت دارد که اگرچه طرح‌های بازنشستگی نوعی تعهد بلندمدت است؛ اما دارای برخی از ویژگی­های خاص هستند که در سایر انواع تعهدات وجود ندارد. از یک­سو، مبلغ آن­ها قطعی نیست؛ از سوی دیگر در بسیاری از موارد شرکت­ها نمی­دانند که تا چند سال مجبور به پرداخت مستمری به بازنشستگان هستند. اگرچه برای آن­ها حدود این پرداخت­ها مبهم نیست. از این­رو، در این تحقیق 4 صندوق در نظر گرفته شد و نتایج نشان داد که هیچ‌کدام از این اختلاف روش­ها گسترش ابعاد بحران در آینده را نفی نمی­کنند؛ بنابراین باید حتما راه چاره­ای برای خروج از بحران یا جلوگیری از گسترش آن در آینده، اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها