طراحی یک الگوی اثربخش جهت موفقیت ارائه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش بازرگانی در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

     اهدافی که در آغاز برای دولت الکترونیک تصور شده بود، امروزه به سمت ارائه خدماتی که نیاز بالاتر شهروندان را پاسخگو باشد و دسترسی بیشتری را برای آن­ها فراهم آورد، تغییر جهت داده است. در نتیجه ضروری است که یک مدل اثربخش مناسب برای سنجش موفقیت چنین دیدگاهی توسعه داده شود. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موفقیت ارائه خدمات الکترونیکی دولت از دیدگاه شهروندان است. در این پژوهش، با مطالعه حوزه‌های متفاوت (سیستم­های اطلاعاتی، تجارت الکترونیک و بازاریابی)، یک مدل اثربخش جهت سنجش موفقیت خدمات الکترونیکی دولت از دیدگاه شهروندان توسعه داده شده است. رضایت شهروندان یکی از معیارهای موفقیت دولت الکترونیک پیشنهاد شده است و ارتباط آن با کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات الکترونیک، سودمندی ادراک­شده، سهولت کاربرد ادراک­شده و اعتماد دولت الکترونیک مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون مدل پیشنهادی، خدمت ثبت سفارش الکترونیک دولتی در جمهوری اسلامی ایران به­عنوان حوزه تحقیق انتخاب و یک رویکرد کمی برای آزمون مدل تحقیق استفاده شده است. روش «تحلیل آماری همبستگی» جهت آزمون فرضیه­ها، استفاده شده است. نتایج تجزیه­وتحلیل­ها نشان داد که بیشتر روابط پیشنهادی مورد تایید است.

کلیدواژه‌ها