بررسی عوامل مزیتی استفاده از پالایشگاه شناور در میدان نفتی پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

چکیده

     تولید نفت و مشتقات آن حامل انرژی و خوراک اصلی بسیاری از صنایع است و نقش کلیدی در حیات اقتصادی کشور دارد. اولویت تولید از میادین مشترک به لحاظ صیانت از منافع و ثروت ملی و وجود رقیب در برداشت از میدان اهمیت به­سزایی دارد. شرکت ملی نفت ایران به منظور تولید نفت از میدان نفتی مشترک پارس جنوبی، استفاده از پالایشگاه شناور دریایی را در دستور کار خود قرار داده است. لازم به ذکر است که موضوع خرید و استفاده از این شناور برای اولین بار است که در صنعت نفت ایران مطرح می­شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی این سوال اساسی که «آیا خرید و استفاده از پالایشگاه شناور در میدان نفتی پارس جنوبی برای تولید نفت دارای مزیت است؟»، انجام شده است. به­منظور تبیین و پاسخ به سوال یاد شده، چهار بعد (اقتصادی، فنی، مالی و زیست­محیطی) تاثیرگذار بر مزیت پالایشگاه شناور به­عنوان فرضیه­های تحقیق، مطرح و مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای گردآوری داده­ها از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد و خبرگان صنعت نفت نیز به­عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شد. با توجه به معلوم بودن جامعه آماری از نمونه­گیری تصادفی استفاده شد. روائی[1] پرسشنامه، با استفاده از نظرات خبرگان صنعت نفت مورد پذیرش قرارگرفت. به­منظور سنجش پایائی[2] پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای رتبه­بندی ابعاد مزیتی پالایشگاه شناور از آزمون فریدمن[3] استفاده شد. نتایج آماری پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه خبرگان صنعت نفت عوامل اقتصادی با میانگین 3/4، فنی با میانگین 9/3، زیست­محیطی با میانگین 7/3 و مالی با میانگین 5/3 به ترتیب اولویت در مزیت استفاده از پالایشگاه شناور تاثیر دارند. بدین ترتیب شواهدی برای رد 4 فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی مبنی بر مزیت داشتن استفاده از پالایشگاه شناور در میدان نفتی پارس جنوبی یافت نشد.4. Validity


5. Reliability


6. Freidman

کلیدواژه‌ها