نقش نوآوری در تدوین استراتژی در صنایع بزرگ (مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

     این پژوهش به­بررسی عوامل مؤثر تاثیر نوآوری بر تدوین استراتژی سازمان پرداخته و همچنین روابط بین این عوامل را مورد مطالعه قرار می­دهد. در واقع مدل مفهومی پژوهش به­طور مشخصی در پی بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی سازمان است. جامعه آماری شامل کارمندان شرکت پارس خودرو است. پاسخ­دهندگان با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه از میان پاسخ­دهندگان به­دست آمد. از مجموع 350 پرسشنامه توزیع­شده، 265 پرسشنامه برای تجزیه­وتحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. مدل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم­افزار ایموس برای بررسی روابط میان سازه­های این پژوهش به­کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش بیان می‌دارند که نوآوری سازمانی تأثیر مستقیمی بر تدوین استراتژی سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها