بررسی رابطه بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانک ها با بازده و ریسک آن‌ها طی سال های 1387 الی 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشنلس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده

     با توجه به روند توسعه اقتصادی در سراسر دنیا و اهمیت بانکداری در فعالیت­های اقتصادی و بازرگانی، امروزه بسیاری از صاحب­نظران در حوزه بانکداری به­بررسی مقوله ریسک، بازده و انواع درآمدها پرداخته­اند. در تحقیق حاضر، تلاش بر این است که به­بررسی رابطه بین نسبت درآمدهای عملیاتی بانک‌ها با بازده و ریسک آن­ها، طی بازه زمانی 5 ساله از سال 1387 الی 1391 پرداخته شود. جامعه آماری شامل بانک­های موجود در ایران (خصوصی و دولتی) است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی 10 بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، سپه، صادرات، ملت و ملی در نظر گرفته شده­اند. روش تحقیق، کاربردی از نوع توصیفی و همبستگی است. ابتدا داده­های اولیه از صورت­های مالی بانک­های منتخب استخراج و از طریق نرم­افزار Excel تخلیص و محاسبات لازم انجام شد؛ سپس با استفاده از روش داده­های تابلویی (پنل دیتا) با الگوی اثرات ثابت از روش حداقل مربعات دو مرحله­ای در نرم­افزار اقتصادسنجی Eviews از طریق آزمون­های سنجش پایایی متغیرها، ماتریس همبستگی، F لیمر (چاو)، هاسمن و  T-studentتجزیه­و­تحلیل شد. نتایج مبنی بر تائید رابطه معنادار بین درآمد عملیاتی بانک­ها با بازده و ریسک آن­ها است.

کلیدواژه‌ها