بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمانی بر بهره وری دانش در سازمان های رسانه ای (مطالعه موردی: معاونت رسانه های مجازی سازمان صدا و سیما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی.

4 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می‌شود و موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی­ها بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بهره­وری دانش در سازمان­های رسانه­ای انجام شده است. مطالعه موردی این تحقیق، معاونت رسانه­های مجازی سازمان صدا و سیما است. برای انجام تحقیق، 162 نفر از مدیران و کارشناسان معاونت رسانه­های مجازی سازمان صدا و سیما به روش نمونه­گیری ساده گزینش شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه 50 سوالی که پایایی آن بررسی شده بود، استفاده شد. بررسی و تحلیل داده­ها با معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزار AMOS انجام شد. نتایج بررسی مدل نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوب برخوردار است. همچنین با توجه به نتایج تحلیل مسیر، سرمایه فکری سازمانی بر بهره­وری دانش در سازمان­های رسانه­ای تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها