ارائه مدل بازاریابی احکام اسلامی مبتنی بر اصول بازاریابی اجتماعی: رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد M.B.A، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

چکیده

     هدف این تحقیق، ارائه مدلی برای بازاریابی احکام اسلامی مبتنی بر اصول بازاریابی اجتماعی است. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات بنیادین و از لحاظ روش تحقیقی، جزء تحقیقات کیفی است. محقق با مراجعه به 8 نفر از خبرگان و 17مصاحبه با استفاده از روش تحقیق نظریه داده بنیاد اقدام به شناسایی 104مشخصه در 19مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی کرده است. پاسخ‌دهندگان در پاسخ به سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد مدل به تشریح وضعیت بازاریابی احکام اسلامی پرداخته­اند. در تجزیه­وتحلیل داده­های کیفی از روش سه مرحله­ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده می­شود. برای کشف نحوه‌ ارتباط مقوله‌ها با یکدیگر، محقق از مدل پارادایمی بهره می­برد. استفاده از رویکرد روش تحقیق کیفی در حوزه بازاریابی احکام اسلامی یکی از نوآوری‌های این تحقیق است. از سوی دیگر، با انتخاب روش تحقیق نظریه داده بنیاد، پدیده مورد مطالعه در زمینه و محیط مورد نظر به­خوبی مدل می­شود. در این تحقیق برای حصول مدلی که بتواند علاوه بر جنبه توصیفی تا حدودی جنبه تجویزی نیز داشته باشد، سعی شده است با انتخاب خبرگانی که در جامعه اتفاق­نظر مثبت بر آن­ها در حوزه بازاریابی و تبلیغات احکام اسلامی وجود دارد به سمتی حرکت شود تا وضعیت مطلوب مدل شود.

کلیدواژه‌ها