نقش خلاقیت و نوآوری در تحول و تغییر سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

به دلیل ضرورت دستیابی به سازمان برتر، در مسیر رسیدن به تنها سازمان مناسب، تغییر و تحول امری اجتناب­ناپذیر است. دنیای پیشرفته کنونی که در کنار هر شناختی با مجموعه­ای از شناخته­ها مواجه است که با پای تدریجی پیشرفت علمی و مواجهه با انبوهی از ناشناخته­های رو به گسترش نمی­توان شاهد تحولات مناسب بود. اکنون به انهدام خلاق، نوآوری و ابداع نیاز است؛ ولی در حوزه­های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چگونه شاهد خلاقیت خواهیم بود؟ برای دستیابی به این هدف مهم، ضمن تأمین شرایط لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری، چگونگی آموزش آن نیز امری قابل تأمل در ایجاد سازمان خلاق خواهد بود. انهدام خلاق مستلزم اقدامات علمی از نوع شناسایی عوامل شکننده خلاقیت و همچنین شناخت فرصت­های لازم در ایجاد ابداعات است. در این راستا، به یادگیری و یاددهی مستمر و مکرر نیاز است.

کلیدواژه‌ها