بررسی رابطه سرمایه گذاری فیزیکی و رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

چکیده

     هدف این تحقیق بررسی رابطه سرمایه­گذاری فیزیکی و رشد اقتصادی در ایران است. برای بررسی این موضوع، از داده­های سری زمانی به­دست­آمده از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در تحقیق عبارت­اند از: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی( متغیر وابسته و بیانگر رشد اقتصادی) و نرخ ارز، نرخ تورم، سرمایه­گذاری فیزیکی (متغیرهای مستقل). آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که متغیرهای نرخ ارز و تورم تاثیر منفی بر نرخ رشد اقتصادی دارند؛ اما متغیر سرمایه­گذاری فیزیکی تاثیری هر چند اندک، اما مثبتی را بر رشد اقتصادی در بلندمدت بر جای می­گذارد.

کلیدواژه‌ها