شناسایی و رتبه بندی شاخص های هوش رقابتی بر اثربخشی سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) در شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز

چکیده

     با توجه به اهمیت هوش رقابتی که امروزه به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده است و با فرهنگ شرکت­های پیشرو عجین شده است، این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی شاخص­های هوش رقابتی بر اثربخشی سیستم­های پشتیبان تصمیم (DSS) در شرکت ملی گاز ایران در سال 1394 انجام گرفت. برای این منظور از بین 100 نفر جامعه آماری کارشناسان ستاد شرکت ملی گاز ایران 80 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از بعد هدف، کاربردی و از نوع روش نیز پیمایشی است. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه محقق است. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های­های کولموگروف اسمیرنف، آزمونt  برای گروه­های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم­افزار SPSS استفاده شد. همچنین، برای بررسی روابط علّی و معلولی متغیرها و آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که از لحاظ شاخص­های هر چهار بعد هوش رقابتی یعنی آگاهی تجاری، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فن­آوری و تکنیکی، آگاهی راهبردی و اجتماعی بر اثربخشی سیستم­های یپشتیبان تصمیم تأثیر معنادار داشت. سایر نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ابعاد هوش رقابتی در جامعه مورد مطالعه بسیار حائز اهمیت است و بررسی در پژوهش نشان داد، مدل تحقیقی پژوهش مدلی مناسب برای بررسی تأثیر هوش رقابتی کارشناسان بر اثربخشی سیستم­های پشتیبان تصمیم در شرکت مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها