بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی

2 ، گروه مدیریت ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

     با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی، با استفاده از مدل‌های پذیرش و قصد استفاده از بانکداری اینترنتی است. فرضیه­های این تحقیق به­بررسی تأثیر معنادار متغیرهای سهولت ادراک­شده، سودمندی ادراک­شده، امنیت ادارک­شده و بعد شخصیت بر متغیر نگرش مشتریان و همچنین تاثیر متغیر نگرش، حمایت دولت، حمایت فن­آوری، خود کارآمدی بر نیّت رفتار و در نهایت تاثیر نیّت رفتار بر استفاده از بانکداری اینترنتی می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک تجارت شهر تهران هستند. بدین منظور، 384 پرسشنامه که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته است، میان مشتریان بانک تجارت شهر تهران برای تهیه اطلاعات به روش نمونه­گیری تصادفی و به ­صورت تصادفی توزیع و جمع­آوری شده است. برای بررسی و تحلیل داده­ها از روش «تحلیل عاملی تائیدی» و «مدل­یابی معادلات ساختاری» استفاده شده است. نتایج تحقیق، تاثیر معنادار متغیرهای سهولت ادراک­شده، سودمندی ادراک­شده، امنیت ادراک­شده، بعد شخصیت، خودکارآمدی، حمایت دولت، حمایت فن­آوری را بر نگرش، نیبت رفتار و استفاده از اینترنت بانک نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها