طراحی مدل اثرات برون‌سپاری موفق بر کیفیت خدمات مشتریان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان و پژوهشگر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع).

چکیده

     برون‌سپاری را می‌توان واگذاری وظایف تکراری به یک تأمین‌کننده خارج از سازمان دانست. برون‌سپاری، مانند هر راهبرد دیگری اثراتی را در سازمان به همراه خواهد داشت. در این تحقیق، برای رفع مشکلات مهم کیفیتی خدمات در دانشگاه‌ها از طریق بهبود نحوه برون‌سپاری، طی یک مدل معادلات ساختاری و برای اولین بار، اثر اجرای برون‌سپاری موفق بر کیفیت خدمات مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است. برای دستیابی به این منظور پس از مطالعات نظری صورت­گرفته، ابتدا شاخص‌های به‌دست‌آمده توسط کارشناسان مورد سنجش قرار گرفته است و سپس، با تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم­افزار لیزرل، شاخص‌های مورد ادعا تأیید شده­اند. در نهایت، مدل معادلات ساختاری به­دست­آمده نشان داد که رابطه مورد سؤال به­صورت مستقیم وجود دارد و به عبارتی، اجرای هرچه موفق برون‌سپاری موجب بهبود کیفیت خدمات مشتریان در جامعه آماری شده است.

کلیدواژه‌ها