بررسی تأثیرات بازاریابی اخلاقی بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک ملت و اثر این انتخاب بر سهم بازار بانک ملت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیراتبازاریابیاخلاقیبر ترجیحاتمشتریانبانکملّتو اثراینانتخاببرسهمبازار اینبانک است. پژوهشگر در این مقاله با تبیین مبانی نظری پژوهش، مفهوم بازاریابیاخلاقی را در چارچوب نظری مورد نظر، تحلیل و بررسی کرده است. محقق در ابتدا با در نظر گرفتن اهداف پژوهش، به معرفی نظریه‌های موجود در این حوزه پرداخته است؛ سپس مهم‌ترین نظریه‌ها را که عبارت­اند از: نظریه اسمیت و مدل ناواچوکاوا، انتخاب کرده است و با مبنا قرار دادن آن­ها به تحلیل اطلاعات به‌دست­آمده پرداخته است. در ادامه، با توضیح و تبیین چگونگی سنجش متغیرهای پژوهش و نیز با توجه به فرضیه‌هایی که بر اساس اهداف تحقیق فراهم شده است، رابطه هر یک از این متغیرها را بازاریابی اخلاقی مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج، فرضیه‌های مربوط به جنسیت، توانمندی مصرف‌کننده، توانایی انتخاب آزادانه، استقلال فردی، حاکمیت مصرف‌کننده، زیانبار نبودن محصول و اخلاق در بازاریابی تأیید و فرضیه‌‌ مربوط به متغیر تحصیلات رد شد.

کلیدواژه‌ها