تحلیل اثر قابلیت نوآوری بر کارآفرینی با رویکرد مزیت رقابتی پایدار در صنایع کوچک و متوسط (شهرک صنعتی کاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

     یکی از عوامل موفقیت بنگاه­ها در دنیای کنونی، توجه به نوآوری و قابلیت­های نوآوری در سازمان­ها و مؤسسه­ها است و سازمان­ها برای تضمین بقای خود نیازمند قابلیت نوآوری هستند؛ زیرا قابلیت نوآوری باعث تطابق شرکت با محیط پیچیده جهان امروز می­شود. از سوی دیگر رابطه نوآوری با کارآفرینی سازمانی بسیار تأمل برانگیز و قابل توجه است و در اصل این نوآوری از اجزا و مؤلفه­های جدایی­ناپذیر و دست­مایه کارآفرینی سازمانی محسوب می­شود. نوآوری از عوامل اجتناب­ناپذیر برای ثبات و بقای سازمان­ها است و باعث تحریک و پویایی سازمان­ها می­شود. نوآوری از عوامل بسیار مهم و مؤثر در ایجاد مزیت رقابتی برای کسب­وکارها است؛ بنابراین سازمان­هایی که قادر به دستیابی به سطح بالای نوآوری و بهره­وری ناشی از آن هستند در زمره موفق­ترین مؤسسه­ها و بنگاه­های جهان به شمار می­آیند. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت بود از «قابلیت نوآوری تاثیر معناداری برکارآفرینی با رویکرد مزیت رقابتی پایدار دارد» مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به این امر، در این پژوهش تلاش شده است با مروری بر این عوامل، تاثیرات مثبت قابلیت نوآوری بر کارآفرینی با رویکرد مزیت رقابتی پایدار در کسب­وکارهای کوچک و متوسط با ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه­های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار پرداخته شود. تکنیک جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه ساخت یافته است، جامعه آماری شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعیت نمونه برابر 257 نفر است. فرضیه اصلی تحقیق عبارت از «قابلیت نوآوری بر کارآفرینی و مزیت رقابتی پایدار تأثیر مثبت و معناداری می­گذارد» است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار19  spssو برای مدل ساختاری (تحلیل مسیر) از نرم­افزار لیزرل 54/8 استفاده شد.
نتایج تجربی نشان­دهنده آن است که:
1. قابلیت نوآوری به­طور مستقیم کارآفرینی و مزیت رقابتی پایدار را تحت تأثیر قرارمی­دهد.
2. کارآفرینی تأثیرغیرمستقیم بر نوآوری و تأثیر مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار دارد.

کلیدواژه‌ها