بررسی نقش اجزای آمیخته پیشبرد بر افزایش میزان فروش فیلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

     سینما به‌عنوان هنری جذاب و پرمخاطب، چنانچه موردحمایت جدی مدیران کشور قرار گیرد می‌تواند بسیار درآمدزا باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و اولویت‌بندی «عناصر آمیخته پیشبرد» بر افزایش فروش گیشه‌ای فیلم‌های سینمایی است که عوامل آن عبارت‌اند از: تبلیغات و آگهی؛ فروش شخصی؛ بازاریابی مستقیم؛ روابط عمومی و پیشبرد فروش در افزایش فروش گیشه‌ای فیلم‌های سینمایی. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش آن توصیفی است. جامعه پژوهش تماشاگران فیلم‌های سینمایی سینماهای تهران در بازه زمانی بهار 94 است. با توجه به جامعه آماری، نمونه برآورد‌شده شامل 384 نفر است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود و سایر داده‌ها از طریق مرور مبانی نظری، مطالعات سایر پژوهشگران و اینترنت جمع‌آوری شد. در این پژوهش برای بررسی و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی برای دسته‌بندی و تنظیم اطلاعات خام، جدول‌های فراوانی، درصدها، نمودارهای فراوانی متغیرهای پژوهش و برای آمار استنباطی از آزمون‌های میانگین، تی تک‌نمونه‌ای استفاده شده است. با توجه به نتایج، روابط عمومی بیشترین تأثیر را در افزایش فروش فیلم‌های سینمایی دارد و سایر عناصر به‌ترتیب پیشبرد فروش، تبلیغات و آگهی، فروش شخصی رتبه دوم تا چهارم و بازاریابی مستقیم رتبه پنجم (کمترین تأثیر) را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها