بررسی رابطه‌ بهره‌وری و رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وجود ارتباط بین بهره‌وری و رشد اقتصادی در ایران می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های سری زمانی استخراج‌شده از «مرکز آمار ایران»، «بانک مرکزی»، «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» بهره گرفته شده است. متغیرهای مورداستفاده در پژوهش عبارت‌اند از: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (متغیر وابسته و نشان‌دهنده رشد اقتصادی) و نرخ ارز، نرخ تورم، بهره‌وری نیروی کار (متغیرهای مستقل). پس از بررسی فرضیه‌های پژوهش مشخص شد که افزایش نرخ تورم تأثیر منفی و افزایش نرخ ارز و بهره‌وری نیروی کار، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها