بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 17)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

     فرهنگ سازمانی موضوعی است که اخیراً به دانش مدیریت و قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. در بررسی انجام شده توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت، فرهنگ سازمانی یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران بر این باور هستند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت به‌دلیل توجه آن‌ها به فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به‌شمار آید که باید بررسی شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی «شهرداری منطقه 17 شهر تهران» بود که بدین منظور 137 نفر از کارکنان این سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه برگرفته از مقاله هربرت نولد (2012) پاسخ دادند. روایی صوری این پرسشنامه به تأیید چند تَن از متخصصان این حوزه رسید و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در پایان نتایج پرسشنامه‌های پژوهش به کمک آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی دومتغیره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با فرایندهای دانش و عملکرد سازمانی در «شهرداری منطقه 17 شهر تهران» رابطه مثبت و معنا‌داری (P<0/01) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها