بررسی تأثیر شاخص سرمایه انسانی بر افزایش نوآوری (مطالعه موردی: ستاد مرکزی بانک ملت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارزی بانک ملت

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده مدیریت

چکیده

یکی از عواملی که می‌تواند بر نوآوری سازمان تأثیرگذار باشد، سرمایه انسانی سازمان و شاخص‌های آن است. این مقاله با هدف تعیین تأثیر شاخص‌های سرمایه انسانی بر افزایش نوآوری در ستاد مرکزی «بانک ملت» موردبررسی و سنجش قرار گرفت. در این پژوهش شاخص‌های سرمایه انسانی به‌عنوان متغیر مستقل و نوآوری در سازمان به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. تحلیل و بررسی داده­ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و فرآیند تجزیه‌وتحلیل ساختارهای کواریانس (مدل‌سازی معادلات ساختاری) و نرم‌افزار SPSS و LISREL صورت گرفت. نتایج نشان می­دهد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری در سازمان در ستاد مرکزی «بانک ملت» دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها