بررسی تأثیر ابتکار و خلاقیت، آموزش و رضایت ارباب‌رجوع بر عملکرد منابع انسانی در ITO-IRIB

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل مقطع کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی (مدیریت تشکیلات و روشها)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.

چکیده

    در جهان کنونی که عصر تغییر و تحول و رقابت تنگاتنگ است؛ سازمان‌ها فقط از طریق نوآوری و خلاقیت می‌توانند مزیت رقابتی کسب کنند و در این راستا آموزش نیروی انسانی و داشتن‌ روابط‌ پویا، عمیق‌ و مؤثر با مراجعه‌کنندگان نیز شرط بقا و دوام هر سازمانی است. این مقاله به بررسی تأثیر ابتکار و خلاقیت، آموزش و رضایت ارباب‌رجوع بر عملکرد منابع انسانی پرداخته است. «سازمان فناوری اطلاعات ایران» و کلیه کارمندان آن جامعه موردمطالعه بودند که حجم نمونه برابر با جامعه آماری N=nو جمعاً 397 نفر است. برای بررسی‌وتحلیل داده‌ها از آزمون­های آماری رگرسیون (خطی چندگانه) استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها از نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان استفاده شد. نتایج نشان داد که ابتکار و خلاقیت، آموزش و رضایت ارباب‌رجوع با عملکرد منابع انسانی رابطه مثبت و معنا‌داری دارد و آموزش مهم‌ترین نقش را در معادله رگرسیون ایفا می‌کند؛ درمجموع راهکارهای تأمین اعتبار رگرسیون نشان‌دهنده مناسب‌بودن مدل رگرسیونی بود و ضریب تعیین 94 درصد نشان داد که متغیرهای مستقل توانسته‌اند مقدار زیادی از متغیر وابسته را در سطح قابل‌توجهی تبیین کنند.
 

کلیدواژه‌ها