طراحی و تدوین مدل مدیریت نقدینگی بانک ملت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی تهران

چکیده

     مدیریت نقدینگی به معنای پیش‌بینی حجم تقاضا برای وجوه و تأمین مقادیر کافی وجوه برای جوابگویی به این نیازها است. در این پژوهش، مدیریت نقدینگی با لحاظ شاخص‌های ریسک نقدینگی به صورت مطالعه موردی در بانک ملت مورد اندازه‌گیری و تجزیه­وتحلیل قرار گرفته است. تحقیق پیش‌رو از نوع کاربردی است و به اندازه‌گیری میزان مطلوب نقدینگی بانک ملت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی طی سال‌های 1391 – 1392 می‌پردازد. در این تحقیق صورت‌های مالی بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد، در پایان برای بررسی مدل نقدینگی به­دست آمده، پرسش­نامه­ای توسط 30  نفر از خبرگان و استفاده‌کنندگان بانک ملت تکمیل شد. جهت بررسی اولویت نسبت­های نقدینگی موثر بر نقدینگی، جداولی طراحی و اولویت نسبت­ها با توجه به رتبه­بندی معیارهای قضاوتی ترجیحات به کمک کارشناسان و مدیران با تجربه بانک نمره­گذاری شد. در این پژهش، از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم‌افزار EXPERT CHOICE برای تعیین ضرایب نسبت­ها در تابع هدف استفاده شد. در نهایت مدل برنامه‌ریزی آرمانی با استفاده از نرم­افزار GAMS حل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مطلوب نقدینگی در بانک طی سال­های مورد بررسی با میزان واقعی آن در حال حاضر تطابق دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها