بازارگرایی خرده فروشی و کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

     هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازارگرایی خرده­فروشی بر کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط (با نگرش بر روابط کانال خرده­فروشی) است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع تحقیق همبستگی است. در این مطالعه برای جمع­آوری داده­ها از روش تحقیق میدانی و به­کارگیری پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مدیران فروشگاه زنجیره­یی رفاه در شهر تهران است. در این تحقیق، به دلیل محدود بودن حجم جامعه، حجم جامعه با حجم نمونه برابر است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن توسط تعدادی از متخصصان جامعه آماری و استادان بازاریابی تایید شد است. پردازش داده­ها از طریق نرم­افزار اس­پی­اس­اس انجام شده است. یافته­های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازارگرایی خرده­فروش بر هوش بازار تامین­کننده، هوش بازار تامین­کننده بر عملکرد تامین­کننده، بازارگرایی خرده­فروش بر عملکرد تامین­کننده، هوش بازار تامین­کننده بر رضایت اقتصادی و اجتماعی خرده­فروش، رضایت اقتصادی بر رضایت اجتماعی خرده­فروش است.
 
 

کلیدواژه‌ها