تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت ها بر کیفیت و نتیجه رابطه: (مطالعه موردی، کارکنان شاغل در شرکت های صنایع غذایی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (گروه مدیریت آموزشی)

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (گروه مدیریت بازرگانی)

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مسؤولیت اجتماعی شرکت­ها امروزه نقش ارزشمندی در بنگاه­های اقتصادی ایفا می­کند و توجه فزاینده‌ای را به­دست آورده است؛ درحالی­که بسیاری از مطالعات تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت­ها را بر روی مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار داده‌اند. تحقیقات اندکی تلاش نموده‌اند تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت­ها در درک کارکنان از سازمان، از دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند مورد بررسی قرار دهند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر نقش مسؤولیت اجتماعی شرکت­ها بر کیفیت و نتیجه رابطه کارکنان با سازمان است. در این تحقیق، براساس مدل کارول، چهار بعد از مسؤولیت اجتماعی شرکت­ها (مسؤولیت اقتصادی، مسؤولیت قانونی، مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت بشر دوستانه)استفاده شده است و منظور از کیفیت رابطه، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان و نتیجه رابطه، تعهد سازمانی است. داده­های تحقیق از طریق پرسشنامه از کارکنان شرکت­های صنایع غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد مستقر در شهرک­های صنعتی استان تهران جمع­آوری شده است. به منظور توصیف داده­ها از آمار توصیفی و برای تحلیل آن و آزمون فرضیه­ها از آمار استنباطی استفاده و از روش مدل­یابی معادلات ساختاری و با بهره­گیری از دو نرم­افزار Spss و Lisler کمک گرفته شده است. یافته­های حاصل نشان می­دهد همه ابعاد مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها تاثیر مثبت و مستقیمی بر روی کیفیت رابطه کارکنان با سازمان دارند؛ اما تاثیرات آن‌ها یکسان نیست. به­گونه­ای که مسؤولیت­های بشردوستانه و اخلاقی بشترین تاثیر را بر اعتماد سازمانی دارند و مسؤولیت­های اخلاقی و قانونی نیز بیشترین تاثیر را بر رضایت شغلی می­گذارند. همچنین، کیفیت رابطه بر نتیجه رابطه تاثیر بسزایی می­گذارد و اعتماد سازمانی نسبت به رضایت شغلی بیشترین تاثیر مثبت و مستقیم را بر تعهد سازمانی می­گذارد. علاوه براین نتایج، ابعاد مسؤولیت اجتماعی شرکت­ها تاثیر مثبت ولی غیرمستقیمی را بر نتیجه رابطه (تعهد سازمانی) نیز دارد. در این زمینه مسؤولیت­های اقتصادی، قانونی و بشردوستانه بیشترین تاثیر را بر تعهد سازمانی از طریق واسطه اعتماد سازمانی می­گذارند و تنها بعد مسؤولیت اخلاقی بیشترین تاثیر را بر روی تعهد سازمانی از طریق واسطه رضایت شغلی دارد.
 

کلیدواژه‌ها