بررسی وضعیت کانال های بازاریابی در صنعت بیمه با به کارگیری تکنیک های ANP و DEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال

چکیده

     تحقیق حاضر با هدف مقایسه کارایی کانال­های مستقیم وغیرمستقیم بازاریابی بیمه در ایرانانجام شده است. پس از بررسی مطالعات انجام­شده پیشین، متغیرهای تحقیق تعیین شدند. برای ارزیابی کارایی کانال­های بازاریابی از تلفیق روش فرایند تحلیل شبکه­یی  ANPو تحلیل پوشش داده­ها DEA و از مدل CCR جهت سنجش کارایی عملیاتی واحدهای تصمیم­گیری استفاده شده است. روش تحقیق براساس هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده­ها توصیفی است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت­های بیمه که در سال1390در ایران فعالیت داشته­اند می­باشد. درابتدا پرسشنامه تحقیق بین مدیران ارشد شرکت­های بیمه توزیع شده و سپس بااستفاده از فرایند تحلیل شبکه­یی وزن متغیرها تعیین شد. بعد از نرمالیزه کردن داده­ها با استفاده از تحلیل پوشش داده­ها نتیجه تحقیق حاکی از این مطلب شد که کارایی کانال غیرمستقیم بیشتر از کارایی کانال مستقیم بازاریابی بیمه در ایران است.
 

کلیدواژه‌ها