ارزیابی و انتخاب مناسب ترین سیستم های مدیریت انبارداری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: مدیریت انبارهای مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته مقطع کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

3 کارشناس ارشد بازرگانی و مشاور صنعتی شرکت انتقال گاز

چکیده

     در سال­های اخیر استفاده از فناوری شناسایی به­وسیله امواج رادیویی (RFID) به منظور ردیابی هر قطعه در مدیرت انبارها به بخشی از زنجیره تامین بسیار حیاتی مبدل شده است؛ از این­رو در این تحقیق سیستم انبارداری سنتی و سیستم انبارداری نوین همراه با معیارهای موثر بر انبارداری از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی و رتبه­بندی می­شود. در این ارتباط ابتدا مدل تحقیق بر اساس مدل لین و طراحی و با بهره­گیری از نظرات کارشناسان مجرب نهایی می­شود و آنگاه گزینه­های استفاده از سیستم انبارداری سنتی و نوین با استفاده از 5 معیار اصلی و 18 زیر معیار مربوط با بهره­گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار می­گیرد و در نهایت گزینه­های حاصل رتبه­بندی می­شود. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم انبارداری نوین بر سیستم انبارداری سنتی ارجح است. اولویت معیارهای موثر بر سیستم انبارداری به­ترتیب، «هزینه»، «عملکرد»، «قابلیت اطمینان»، «امنیت و استانداردهای بین‌المللی» شناسایی شده­اند. روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر گردآوری داده­ها توصیفی – اکتشافی بوده است و با توجه به محدودیت آن به مدیریت انبارهای مناطق عملیاتی مطالعه موردی محسوب می­شود. این پژوهش با حمایت شرکت انتقال گاز انجام گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها