تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان است که به­صورت موردی و بر اساس مدل CBBF در شرکت هاکوپیان انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. روش­های جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق به­صورت میدانی است که با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامه شامل 23 سوال است و بر اساس مقیاس ترکیبی و طیف پنج گزینه­یی لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق مشتریان شرکت هاکوپیان بوده است که با توجه به نامحدود بودن آن از یک نمونه نفری 385 پرسشنامه جمع­آوری شد. ابزار پژوهش از نظر روایی و پایایی نیز ارزیابی شد. روایی آن با اصلاحاتی مورد تایید متخصصان و خبرگان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 916/0 برآورده شد که از قابلیت اعتماد بالای ابزار مورد استفاده حکایت دارد. بر اساس یافته­ها، وجود رابطه معنی­دار بین تاثیر ارزش ویژه برند و تصمیم خرید مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده­ها و تایید یا رد فرضیه­های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها