تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     به دلیل رقابت روزافزون صنایع بزرگ، شرکت­ها تلاش می­کنند تا مشتریان بیشتری را به سمت محصولات خود جذب کنند؛ اما این مهم بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصمیم به خرید مشتریان امکان­پذیر نخواهد بود. شناخت عوامل موثر بر تصمیم به خرید مصرف­کنندگان به سازمان کمک می­کند تا استراتژی­های خود را طوری گسترش دهد که سودآوری را حداکثر کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان است. این تحقیق از نظر روش شامل تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است که با کمک ابزار پرسشنامه انجام شده است. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نیز بر اساس مدل­یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است که یافته­های آن نشان می­دهد که ترجیح برند بر تصمیم خرید اثرگذار بوده است. ضمنا دیگر یافته­های تحقیق حاکی از آن است که وفاداری به برند، تغییر برند و تمایلات رفتاری نیز بر تصمیم خرید اثرگذارند. در این تحقیق، تنها تاثیر عوامل زمینه­یی بر تصمیم خرید اثبات نگردید؛ لذا پیشنهاد می­شود، مدیران استراتژی­های بازاریابی خود را بر اساس معیارهای موثر بر تصمیم خرید تدوین نمایند تا بتوانند جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند.
 

کلیدواژه‌ها