رفتار شهروندی سازمانی مدیران و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     تمایل به رفتار شهروندی سازمانی به علت رقابت­های روزافزون جهانی، برای نوآوری، انعطاف‌پذیری، بهره­وری و پاسخگویی به شرایط بیرونی، پیوسته در حال افزایش است. در سازمان­های آموزش محور، همانند آموزش و پرورش، مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهمتر و اساسی­تر دارد و به تعبیری عملکرد سازمان بیشتر تحت تاثیر عملکرد مدیران آن است. حال رفتار شهروندی سازمانی مدیران به­ عنوان فاکتوری مهم می­تواند تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد کارکنان داشته باشد. در این پایان­نامه به بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی مدیران بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج پرداخته شده است. در این ارتباط در بخش رفتار شهروندی سازمانی از مدل ارگان و در بخش عملکرد از مدل هرسی و گلد اسمیت استفاده شده است. جامعه مورد آزمون این تحقیق شامل همه مدیران مدارس سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان­های آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج است که از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. داده­ها و اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از علم آمار و نرم­افزارspss  مورد ارزیابی و تجزیه­ و­تحلیل قرار گرفته­ اند و نتایج آن بیانگر این است که بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مدیران و عملکرد کارکنان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها