مطالعه نقش اتوماسیون صنعتی در برند سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

افزایش رقابت و پویایی محیط موجب شده است تا صنایع به دنبال بالابردن کیفیت محصول، خدمات و کاهش قیمت محصولات خود باشند تا بتوانند به ارتقاء برند دست یابند. از جمله راه­های رسیدن به اهداف فوق به­کارگیری اتوماسیون صنعتی است که امروزه به­عنوان یکی از ارکان مهم تولید صنعتی به‌شمار می­رود؛ لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اتوماسیون صنعتی بر برند سازمانی است. در ارتباط با این هدف، تاثیر اتوماسیون صنعتی بر کیفیت، قیمت و خدمات و درنهایت، برند سازمان در صنعت خودرو‌سازی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، از روش نمونه­گیری تصادفی استفاده شده است. همچنین، با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه مورد بررسی 50 نفر (مدیران ارشد و میانی شرکت خودرو سازی) بوده است؛ لذا با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 44 نفر به­دست آمده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون متغیرهای تحقیق نشان می­دهد که ارتباط مستقیم و معناداری بین اتوماسیون صنعتی، کیفیت و خدمات و برند سازمان وجود دارد. همچنین، قیمت با اتوماسیون صنعتی و برند سازمان رابطه معکوس و معناداری دارد. به­طورخلاصه می­توان گفت، اتوماسیون صنعتی بر برند سازمان تاثیر مستقیم و معناداری دارد و به­کارگیری اتوماسیون صنعتی موجب ارتقای برند می­شود.
 

کلیدواژه‌ها