رابطه‌ بین کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     در این تحقیق نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی بررسی شده است و رابطه کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل‌دهنده آن با بازده غیرعادی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و در آن از اطلاعات تاریخی شرکت­ها استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شامل 109 شرکت در تهران و 35 شرکت در بمبئی در 6 صنعت مشترک طی دوره 1391-1387 در بورس تهران و 2013-2009 برای بورس بمبئی است که برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده­ های تلفیقی، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) با استفاده از نرم‌افزار eviews و stata بهره گرفته شده است و نتایج حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی رابطه معناداری وجود ندارد. اما در بورس اوراق بهادار بمبئی بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها