عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     در سال­های اخیر سیستم­ های برنامه­ ریزی منابع سازمان (ERP) مورد توجه سازمان­ های ایرانی قرار گرفته است و بسیاری از سازمان­های بزرگ کشور، پروژه­ هایی را برای انتخاب و پیاده­ سازی ERP اجرا کرده­اند. این پروژه ­ها در مسیر اجرا با مشکلات و چالش­ هایی مواجه و در برخی موارد نیز دچار شکست شده‌اند. لیکن آنچه مشاهده می­شود، کمبود نمونه ­های موفق در پیاده ­سازی این سیستم در سطح کشور می‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیاده­ سازی موفق سیستم ERP در سازمان­های ایرانی پرداخته است. با مطالعه متون و مقالات خارجی تعداد 26 عامل در 4 محور اصلی تحت عناوین «مدیریت ارشد و سیستم­ های مدیریت موجود»، «مدیریت پروژه»،«نرم ­افزار و مشاور استقرارسیستم» و «نحوه استقرار سیستم» به­ دست آمد. جامعه آماری این تحقیق تعداد 105 نفر از کارشناسان، متخصصان و صاحب­ نظران آشنا با موضوع پیاده­ سازی سیستم­ های ERP بوده است و جمع­ آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شده است. تحلیل داده­ها با استفاده از جدول توزیع فراوانی، آزمون رگرسیون چندگانه و  ANOVAنشان داد که عوامل شناسایی­ شده در قالب محورهای چهارگانه فوق بر پیاده­ سازی موفق ERP در سازمان­های ایرانی تاثیرگذارند. عوامل 26 گانه موفقیت، هم در مقایسه با یکدیگر و هم در قالب محور اصلی خود (یکی از محورهای چهارگانه) مورد رتبه­ بندی قرار گرفته و اولویت (میزان تقدم و تاخر) آن­ها مشخص شده است؛ به‌نحوی­ که 7 عامل از اولویت A (ضرورت توجه در فاز مقدماتی یا تصمیم به استقرار پروژه)، 13 عامل از اولویت B (ضرورت توجه در فاز طرح­ ریزی پروژه) و 6 عامل از اولویت C (ضرورت توجه در فاز اجرای پروژه به ­صورت عملیاتی) برخوردار بوده­اند.
 

کلیدواژه‌ها