مقایسه الگوریتم کامینز و دومرحله‌ای برای انتخاب و خوشه‌بندی تأمین‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     امروزه شرکت‌های خودروساز به دنبال تأمین‌کنندگانی هستند که از لحاظ قیمت، کیفیت، تحویل به‌موقع و بسیاری از عوامل دیگر در میان گروه تأمین‌کنندگان در رده بالاتر قرار داشته باشند. تأمین‌کنندگان خودروساز عناصر کلیدی و مهم در کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان هستند، بر این اساس ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان با توجه به معیارهای مطلوب، به یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری در مدیریت زنجیره تأمین تبدیل شده است. ازاین‌رو در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار داده‌کاوی کلمنتاین به انتخاب متغیرهای مناسب و استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی مبادرت شده است. مقاله حاضر بر اساس هدف آن، پژوهشی کاربردی محسوب می‌شود و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی مدل‌سازی است. متغیرهای مناسب از میان متغیرهای مندرج در مقالات علمی استخراج‌شده و سپس با استفاده از الگوریتم کامینز وی دومرحله‌ای ارزش‌گذاری شده‌اند. متغیرها با استفاده از نرم‌افزار ابتدا ارزش‌گذاری و سپس درجه اعتماد بودن آن‌ها سنجیده می‌شود و درنهایت با مقایسه این دو الگوریتم باهم خوشه‌بندی تأمین‌کنندگان خودروساز صورت می‌گیرد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از صحت و دقت استفاده از روش‌های داده‌کاوی در خوشه‌بندی تأمین‌کنندگان خودروساز است. متغیرهای به‌دست‌آمده از الگوریتم کامینز در بررسی متغیرها نشان‌دهنده توانایی بیشتر این الگوریتم از بقیه الگوریتم‌های خوشه‌بندی است.
 

کلیدواژه‌ها