عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان ثروتمند نسبت به خدمات مدیریت ثروت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     اهمیت روزافزون بانکداری نوین در نظام اقتصادی، تحول و حرکت بانک‌ها در جهت تنوع کسب‌وکارها و مهم‌تر از همه نیاز‌های متنوع مشتریان سبب به وجود آمدن خدمتی نو به نام مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی شده است. مدیریت ثروت خدمتی است که در آن، خدمات متنوع مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین خدمات ویژه بانکی به مشتریان ثروتمند و افراد با خالص ثروت بالا ارائه می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان ثروتمند نسبت به خدمات مدیریت ثروت انجام شده است. این تحقیق از جنبه نوآوری اولین پژوهش در حوزه خدمات مدیریت ثروت در ایران است. چارچوب تحقیق بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده فیش بین و آجزن بوده و بر همین اساس، جهت بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان ثروتمند از 3 سه مؤلفه برقراری رابطه، منعطف بودن خدمات و اعتماد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان ثروتمند بانک پاسارگاد در شهر تهران تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌یی چند مرحله‌یی نظرات 200 نفر از آن‌ها گردآوری گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد که درنهایت آزمون فرضیات نشان داد عا‌مل برقراری رابطه بیشترین تأثیر را بر نگرش مشتریان ثروتمند داشته و پس از آن عوامل اعتماد و منعطف بودن خدمات در رتبه‌های بعد قرار داشتند. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده و با توجه به برنامه‌ریزی بانک‌ها در ایران برای شروع ارائه این خدمت توصیه‌هایی کاربردی جهت موفقیت در این حوزه ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها