تأثیر تکنولوژی اطلاعات در چابکی زنجیره تأمین شرکت‌های پخش و توزیع دارویی (مطالعه موردی: شرکت پخش دارویی مکناف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     با توجه به تحولات کسب‌وکار و لزوم پاسخگویی به نیاز مشتریان، شرکت‌ها و سازمان‌ها به چابکی در زنجیره تأمین نیازمندند این موضوع نه یک مزیت بلکه یک الزام است. شرکت‌های توزیع دارویی توجه چندانی به این مسائل و ترسیم و توسعه زنجیره تأمین خود ندارند. چابکی، توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات و عامل اصلی موفقیت و بقای بنگاه‌های امروزی است. از طرفی فناوری اطلاعات نیز ازجمله عوامل مهم و ضروری دستیابی زنجیره تأمین به چابکی است. زنجیره تأمین چابک زنجیره‌ای است که نسبت به بازار به‌شدت حساس است و نیازهای مشتریان را دریافته و به تغییرات به‌صورت سریع، ساده و قابل پیش‌بینی و با کیفیت بالا پاسخ می‌دهد. این تحقیق به دنبال ارزیابی تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر چابکی زنجیره تأمین دارویی است. در این تحقیق مفهوم تکنولوژی اطلاعات مطالعه و تأثیر آن بر متغیرهای چابکی زنجیره تأمین در مورد شرکت‌های توزیع و پخش دارویی (مطالعه موردی شرکت مکناف) موردبررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که بین فناوری اطلاعات و چابکی زنجیره تأمین ارتباط معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها