تأثیر گردش شغلی بر انگیزه مدیران شرکت ایران‌خودرو تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر گردش شغلی مدیران شرکت ایران‌خودرو تهران بر انگیزش آن‌ها پرداخته است. هدف از این تحقیق پیش‌رو، بررسی این فرضیه است که آیا اقدامات مرتبط با چرخش شغلی بر انگیزه افراد، تأثیر مثبت خواهند داشت یا خیر. نتایج این تحقیق تأییدی است بر تأثیر این مقوله در ایجاد انگیزش. جامعه آماری این تحقیق مدیران (معاون، مدیر، رئیس، مسئول، سرگروه) شرکت ایران‌خودرو تهران می‌باشند. ازآنجاکه تعداد مدیران شرکت ایران‌خودرو 220 نفر است، لذا با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی اقدام به جمع‌آوری داده‌ها شد. در این تحقیق از طریق پرسشنامه تعداد 138 مدیر موردبررسی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از جدول توزیع فراوانی، آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که چهار فرضیه اول مطرح‌شده در تحقیق تأیید و فرضیه آخر رد می‌شود. یعنی کاهش یکنواختی، افزایش دانش/ مهارت/ قابلیت، آماده‌سازی شرایط برای مدیریت، تعیین سمت و شغل مناسب به‌عنوان نتیجه‌یی از گردش شغلی بر روی انگیزش تأثیر می‌گذارد و توسعه روابط اجتماعی به‌عنوان نتیجه‌یی از گردش شغلی بر روی انگیزش تأثیر نمی‌گذارد. بر اساس تحلیل رگرسیون مشخص شد که تعیین موقعیت مناسب شغلی بیشترین تأثیر و افزایش دانش/مهارت/قابلیت کمترین تأثیر را روی انگیزش می‌گذارد. همچنین در تحلیل همبستگی پیرسون بین کاهش یکنواختی، افزایش دانش/ مهارت/ قابلیت، آماده‌سازی شرایط برای مدیریت، تعیین سمت و شغل مناسب، توسعه روابط اجتماعی و انگیزش رابطه مستقیم و معنا‌داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها