ارزیابی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     این تحقیق رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی را بررسی می‌کند. کیفیت زندگی کاری مشتمل بر هفت مؤلفه و عملکرد کارکنان با هر هفت مؤلفه رابطه مستقیم دارد که برای سنجش کیفیت زندگی کاری از مدل والتون و برای سنجش عملکرد کارکنان از مدل اچیو استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل 240 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی است و حجم نمونه 70 نفر محاسبه شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌یی و میدانی استفاده شده است، پرسشنامه‌ها شامل دو بخش 1. کیفیت زندگی کاری؛ 2. عملکرد کارکنان است که پرسشنامه کیفیت زندگی کاری متضمن 29 سؤال و پرسشنامه عملکرد کارکنان مبتنی بر 17 سؤال است که پاسخ‌ها با طیف پنج گزینه‌یی لیکرت سنجیده می‌شود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون کای دو کارل پیرسن، همبستگی تاوکندال و فریدمن استفاده شده است که همه فرضیات این پژوهش تأیید شده‌اند. نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن، فرصت برای رشد، وابستگی اجتماعی و فضای کلی زندگی کاری، انسجام اجتماعی، قانون‌گرایی در سازمان و توسعه قابلیت‌های انسانی) و عملکرد کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد، به‌عبارت‌دیگر با افزایش یا کاهش هر یک از مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری میزان عملکرد کارکنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین سازمان می‌تواند با بهبود این مؤلفه‌ها موجبات ارتقای عملکرد کارکنان را فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها