بررسی نقش بازار‌گرایی و نوآوری خدمات بر عملکرد کسب‌و‌کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد  محصول و خدمات یکی از مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری مداری است که در دهه گذشته توجه دانشگا‌هیان و صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است (Cheng & Krumwied, 2012) خدمات در مقایسه با کالاها یک تعداد ویژگی‌های متمایز دارند که به نیاز بیشتر به ایجاد اعتبار در نزد مشتریان منتهی می‌شود. به‌این‌ترتیب انواع مختلف خدمات باید با عمق بیشتری مطالعه شوند تا مشخص شود چگونه نوآوری رابطه بین بازار گرایی و عملکرد را میانجی‌گری می‌کنند. بدین منظور این تحقیق با هدف شناسایی تأثیر متغیرهای بازارگرایی و نوآوری خدمات بر عملکرد کسب‌وکار در فروشگاه‌های زنجیره‌یی اجرا گردید. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن توسط کارشناسان و محققان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، برای 18 سؤال طراحی‌شده، 847/0 مشخص شده است. در این تحقیق جامعه آماری از نوع محدود بوده است که تعداد نمونه 140 پرسشنامه تعیین و بین مدیران و سرپرستان فروشگاه‌های زنجیره‌یی شهروند توزیع گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه، با استفاده از نرم‌افزار AMOS به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته شده است. نتیجه تحقیقات به‌دست‌آمده حاکی از آن است که مشتری‌گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه‌یی (بازارگرایی) با نوآوری خدمات رابطه معنی‌دار و مثبت دارد. نوآوری خدمات نیز به‌عنوان متغیر میانجی بیشترین تأثیر مثبت را بر روی عملکرد کسب‌وکار می‌گذارد.
 

کلیدواژه‌ها