رابطه مالکیت نهادی با عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     در این پ‍ژوهش رابطه مالکیت نهادی و علم کرد آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی موردبررسی قرار گرفت و از متغیرهای تعداد مالکیت نهادی و درصد مالکیت نهادی به‌عنوان متغیر مستقل استفاده و ازآنجاکه عملکرد شرکت‌ها در مالکیت نهادی و ساختار آن مفهوم چندبعدی دارد از نسبت قیمت سود هر سهم و Q توبین نیز به‌عنوان متغیر وابسته مورداستفاده قرار گرفت. آزمون فرضیه‌های پژوهش به کمک تجزیه‌وتحلیل رگرسیون، رگرسیون پنل دیتا در دوره زمانی 1387 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران و 2009 الی 2013 برای بورس اوراق بهادار بمبئی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مالکیت نهادی با عملکرد آتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در تعداد مالکان نهادی ارتباط معنادار مستقیمی با شاخصQ توبین دارد و در بورس بمبئی، درصد مالکیت سهامداران نهادی با کیوی توبین رابطه منفی و با نسبت قیمت به سود هر سهم رابطه مثبت معناداری دارد.
 

کلیدواژه‌ها