شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت انجام شده است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی با هدف کاربردی طراحی شد که در آن جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران مجری طرح برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت نفت بوده‌اند. ضمناً حجم جامعه و حجم نمونه با هم برابر و به تعداد 30 نفر بوده است. با انتخاب پرسشنامه استاندارد 55 گویه‌یی بر اساس پژوهش جامرگ و همکارانش (2007) که سؤالات آن در قالب 7 دسته: ارتباطات، فرهنگ، منابع انسانی/ استعدادها، رهبری، اهداف/ سنجه‌ها، برنامه‌ریزی و تطبیق دهی، ساختار/ کنترل دسته‌بندی شده‌اند، هدف تحقیق دنبال شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین موزون بیشتر عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت دارای میانگین بالاتر از حد متوسط (عدد 3 با توجه طیف پنج امتیازی لیکرت) هستند؛ یافته‌های حاصل از آزمون t تک نمونه‌یی نیز نشان می‌دهد که تمامی دسته‌های 7گانه میانگینی بالاتر از عدد 3 دارند؛ در بین عوامل (سؤالات)، سؤال (عامل) سی و دوم (تعریف شفاف اهداف به‌منظور حمایت از اهداف) از بالاترین اهمیت و سؤال (عامل) سوم (ارتباطات آسان برای تمامی کارکنان) از کمترین اهمیت برخوردار است؛ در بین دسته‌های 7گانه سؤالات نیز به ترتیب اهداف/ سنجه‌ها، رهبری، منابع انسانی/ استعدادها، ارتباطات، فرهنگ، برنامه‌ریزی و تطبیق دهی و ساختار/ کنترل بالاترین اهمیت را دارند.
 

کلیدواژه‌ها